თანამედროვე სატელევიზიო ცენტრი

სატელევიზიო კომპლექსის ძირითადი კვანძები

თანამედროვე სტუდიები
კონტენტის შექმნა-დამუშავება
გარე გადაღებები
IT ინფრასტრუქტურა
არქივაციის სისტემები
ცენტრალური მართვის კვანძი
საინფორმაციო სისტემები
ეთერში გასვლა გაფორმება

თანამედროვე გადაწყვეტები
მოქნილი, სტაბილური სისტემა
სამომავლო განვითარების შესაძლებლობა
ახალი შესაძლებლობები
ენერგოეფექტურობა