სპორტული კომპლექსის სამაუწყებლო ინფრასტრუქტურა

სპორტული კომპლექსის ძირითადი კვანძები

სპეციალური კამერები თამაშის ანალიზისთვის
ვიდეოკონფერენციის სისტემა
შიდა სათვალთვალო და დაცვის სისტემები
ვიდეო ტაბლო
ტექნოლოგიური სისტემები შიდა მაუწყებლობისთვის
მსოფლიო სტანდარტებთან შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა
მსოფლიოს წამყვანი სპორტული ორგანიზაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობა